Preliminarz EŚP jest dodatkowym modułem rozszerzającym funkcjonalność modułu enova Ewidencja Środków Pieniężnych. Moduł ten jest nowością w ofercie enova pozwala:

1. zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na:

a) konkretne dni

b) tygodnie

c) miesiące

2. zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na:

a) kontrahentów, lub grupy kontrahentów

b) pracowników

c) urzędy

3. wprowadzić plany przepływów finansowych na danych okres w ujęciu:

a) globalnym,

b) szczegółowym, wprowadzając planowane transakcje (np. zakupu środków trwałych, spłata rat kredytowych, wynagrodzenie dla przyszłych nowych pracowników).

4. Śledzenie zaplanowanych wielkości preliminarza, z rzeczywistymi, wpływami/wydatkami z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów

5. Możliwość ustawiania priorytetów dla płatności zobowiązań, wg których można realizować przelewy

6. Dokonywać analizy wskaźnikowej rozliczeń (rotacja w dniach itp.) – kolejna wersja modułu.

Moduł Preliminarz EŚP wraz z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych stanowi dla firmy dobre narzędzie do:

  • prognozowania i kontroli płynności finansowej
  • redukcji ryzyka utraty płynności
  • szczegółowej analizy rozrachunków kontrahentów, szczególnie niosących zagrożenie niewypłacalności
  • zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej
  • racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców